سیست دکپسوله غیرقابل تفریخ

درفرایند تولید درمزارع، هر ساله سیست با درصد تفریخ پایین و یا به اصطلاح غیر قابل هچ دراغلب شرکت ها تولید می شود. با توجه به اینکه پوسته کتینی سیست برای آبزیان غیرقابل هضم می باشد. شرکت گوار کویرآریا با استفاده از روشهای استاندارد و کاملاٌ بهداشتی، پوسته خارجی سیست را ازبین برده و جنین آن را طی مراحل استاندارد با استفاده از خشک کن خاصی، خشک نموده ودربسته بندی های متنوع دربازارعرضه می کنند. سیست دکپسوله کلیه ارزشهای غذایی ناپلیوس آرتمیا را ازجمله پروتئین، چربی، کربوهیدراتها وغیره را دارا بوده وازنظراندازه نیزکمترازنصف اندازه ناپلیوس آرتمیا است. لذا دربرخی ازمراحل لاروی انواع آبزیان که نیازبه غذای لاروی میکرونی می باشد می توان ازمحصول استفاده نمود.

 

فهرست