سیست خشک آرتمیا

زمانی که سیست ها از مزارع برداشت می شوند، مراحل فراوری متعددی باید طی شوند تا محصول تمیز، قابل فروش با ویژگی های تخم گشایی ( هچ/ تفریخ) وطول عمرقابل قبول حاصل شود فراوری سیست آرتمیا پس ازبرداشت ازاستخرهای پرورش در محیطی کاملا بهداشتی وعاری ازهرگونه آلودگی طبق استانداردهای بین المللی انجام می شود فراوری بطورکلی در7 مرحله مشتمل برحداسازی (براساس سایز و چگالی )، شستشو، ضدعفونی، خشک کردن ، بسته بندی و نگهداری در سردخانه بالای صفر انجام می شود لازم به ذکر است سیست های درحالت خواب پس ازفراوری اولیه  وخالص سازی کامل برای رفع دیاپوز به سردخانه منفی 20 درچه سانتی گراد انتقال می بایند. سیست های مرطوب رفع دیاپوزشده پس ازکنترل کیفی نهایی، با آب شیرین شستشو و ضد عفونی شده و بعد از آبگیری، خشک شده، بسته بندی می شوند درشرکت گوارکویرآریا علاوه بربسته بندی استاندارد در قوطی های یک پوندی، بنا به درخواست و تقاضای مشتریان، بسته بندی های متنوعی نیز انجام می شود . سیست های خشگ شده با کیفیت های مختلف ( درصدتفریخ وهچ مو ثره متفاوت) به بازار عرضه می گردد.

فهرست